Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in

01/12/2020 96

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
emission (n): sự phát thải
release (n): sự thải ra
import (n): sự nhập khẩu
export (n): sự xuất khẩu
charge (n): sự cáo buộc
=> release = emission
Tạm dịch: Các tổ chức về môi trường muốn giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
extreme scarcity of food: sự khan hiếm thức ăn trầm trọng
drought (n): hạn hán
famine (n): nạn đói
flood (n): lũ lụt
earthquake (n): động đất
=> famine = extreme scarcity of food
Tạm dịch: Vấn đề hàng đầu trong nhưng năm trước là nạn đói, tuy nhiên, hậu quả của nó lên nền kinh tế còn sâu sắc hơn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
information (n): thông tin
awareness (n): nhận thức
knowledge (n): hiểu biết
idea (n): ý kiến
promote public awareness: nâng cao nhận thức cộng đồng
Tạm dịch: Dự án Greenpeace hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối nguy hiểm đe dọa hành tinh của chúng ta ngày nay.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án: C
Atmosphere (n): Bầu khí quyển
Ecosystem (n): Hệ sinh thái
Greenhouse effect (n): Hiệu ứng nhà kính
Diversity (n): Sự đa dạng
=> Greenhouse effect is the gradual warming of the earth because of heat trapped by carbon dioxide and other gases in the atmosphere.
Tạm dịch: Hiệu ứng nhà kính là sự nóng lên dần dần của trái đất vì nhiệt bị giữ lại bởi khí CO2 và các khí khác trong khí quyển.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
remove (v): di dời đi chỗ khác
get (v): lấy
take (v): lấy
absorb (v): hấp thụ
=> In cold climates, houses need to have walls that will absorb heat.
Tạm dịch: Ở vùng khí hậu lạnh, những ngôi nhà cần có những bức tường để hấp thụ nhiệt.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
ban (v): cấm
prohibit (v): cấm
encourage (v): khuyến khích
call (v) + for: cần
stimulate (v): kích thích
=> prohibit = ban
Tạm dịch: Luật pháp cấm nhập khẩu ngà voi vào nước này.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
diversity (n): sự đa dạng
number (n): con số
environment (n): môi trường
habitat (n): môi trường sống
variety (n): sự đa dạng
=> variety = diversity
Tạm dịch: Một số người có quan điểm rằng việc gia tăng sự cạnh tranh giữa các loài dẫn đến sự tuyệt chủng ở địa phương và giảm sự đa dạng loài.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Chỗ cần điền là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ "disaster"
ecology (n): sinh thái học
ecological (adj): liên quan đến sinh thái
ecologist (n): nhà sinh thái học
ecologically (adv): liên quan đến sinh thái
=> The destruction of the rain forests is an ecological disaster.
Tạm dịch: Việc phá hủy các khu rừng mưa là một thảm họa sinh thái.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
disastrous (adj): tai hại, thảm khốc
catastrophic (adj): thảm khốc
infectious (adj): truyền nhiễm
unimportant (adj): không quan trọng
minor (adj): nhỏ
=> catastrophic = disastrous
Tạm dịch: Ô nhiễm có thể có tác động tai hại đến cân bằng hệ sinh thái.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
break-up (n): sự tan vỡ
tidy something up (v.phr): dọn dẹp
clear-up (n): sự dọn dẹp
clean-up (n): quá trình làm sách ô nhiễm
=> Over $100 million was allocated for the clean-up of hazardous chemicals and radioactive waste.
Tạm dịch: Hơn 100 triệu đô la đã được chi ra để làm sạch các hóa chất độc hại và chất thải phóng xạ.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
capture (v): thu lại
catch (v): bắt
absorb (v): hấp thụ
keep (v): giữ
discharge (v): phóng điện
=> catch = capture
Tạm dịch: Các nhà máy điện đốt than phải được trang bị thêm để thu giữ carbon dioxide.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X