Greenpeace works to promote public_______of the dangers that threaten our planet

01/12/2020 475

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Greenpeace works to promote public_______of the dangers that threaten our planet today.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
information (n): thông tin
awareness (n): nhận thức
knowledge (n): hiểu biết
idea (n): ý kiến
promote public awareness: nâng cao nhận thức cộng đồng
Tạm dịch: Dự án Greenpeace hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối nguy hiểm đe dọa hành tinh của chúng ta ngày nay.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X