The future of our world is at risk and governments can work together to find our

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
The future of our world is at risk and governments can work together to find our solutions

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Câu hỏi:
Tương lai của thế giới chúng ta đang bị đe dọa và các chính phủ có thể làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp của chúng ta.
=> sai
Thông tin: The future of our world is at risk and governments can only argue with each other.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X