Global warming is one of the biggest problems today.

01/12/2020 406

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Global warming is one of the biggest problems today.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay.
=> sai
Thông tin: Global warming is the biggest problem in the world today.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X