They say future scientists will find solutions to save the planet.

01/12/2020 64

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
They say future scientists will find solutions to save the planet.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu hỏi. Họ nói rằng các nhà khoa học trong tương lai sẽ tìm ra giải pháp để cứu trái đất.
=> đúng
Thông tin: They say future scientists will find solutions to save the planet.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X