Many world leaders are more interested in blaming other countries for the

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
Câu hỏi.
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang chú ý đến việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về cuộc khủng hoảng này.
=> đúng
Thông tin: Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X