In cold climates, houses need to have walls that will______heat.

01/12/2020 174

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
In cold climates, houses need to have walls that will______heat.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
remove (v): di dời đi chỗ khác
get (v): lấy
take (v): lấy
absorb (v): hấp thụ
=> In cold climates, houses need to have walls that will absorb heat.
Tạm dịch: Ở vùng khí hậu lạnh, những ngôi nhà cần có những bức tường để hấp thụ nhiệt.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X