Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem.

01/12/2020 598

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
disastrous (adj): tai hại, thảm khốc
catastrophic (adj): thảm khốc
infectious (adj): truyền nhiễm
unimportant (adj): không quan trọng
minor (adj): nhỏ
=> catastrophic = disastrous
Tạm dịch: Ô nhiễm có thể có tác động tai hại đến cân bằng hệ sinh thái.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X