Everyone know about it and they are trying to stop it.

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Everyone know about it and they are trying to stop it.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Câu hỏi.
Mọi người đều biết về nó và họ đang cố gắng ngăn chặn nó.
=> sai
Thông tin: Everyone know about it but not everyone is trying to stop it.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X