Environmental groups want a substantial reduction in the emission of greenhouse

01/12/2020 146

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Environmental groups want a substantial reduction in the emission of greenhouse gases.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
emission (n): sự phát thải
release (n): sự thải ra
import (n): sự nhập khẩu
export (n): sự xuất khẩu
charge (n): sự cáo buộc
=> release = emission
Tạm dịch: Các tổ chức về môi trường muốn giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X