Over 100 million was allocated for the ______ of hazardous chemicals and

01/12/2020 85

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Over 100 million was allocated for the ______ of hazardous chemicals and radioactive waste.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
break-up (n): sự tan vỡ
tidy something up (v.phr): dọn dẹp
clear-up (n): sự dọn dẹp
clean-up (n): quá trình làm sách ô nhiễm
=> Over $100 million was allocated for the clean-up of hazardous chemicals and radioactive waste.
Tạm dịch: Hơn 100 triệu đô la đã được chi ra để làm sạch các hóa chất độc hại và chất thải phóng xạ.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X