Coal-fired power stations must be retrofitted to capture carbon dioxide.

01/12/2020 75

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Coal-fired power stations must be retrofitted to capture carbon dioxide.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
capture (v): thu lại
catch (v): bắt
absorb (v): hấp thụ
keep (v): giữ
discharge (v): phóng điện
=> catch = capture
Tạm dịch: Các nhà máy điện đốt than phải được trang bị thêm để thu giữ carbon dioxide.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X