Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 11,2 lít

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí (đktc). Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

C + 4HNO3→ CO2 + 4NO2 + 2H2O
x x 4x
5x = 0,5 => x = 0,1 => m = 1,2 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X