Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3 , CO2

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3 , CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong phản ứng của Al với C thì C đóng vai trò là chất oxi hóa, còn ở các phản ứng của C với các chất còn lại thì C thể hiện tính khử.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X