Câu nào sau đây đúng ? Trong các phản ứng hóa học

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây đúng ? Trong các phản ứng hóa học

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án đúng là cacbon thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X