Nhận định nào sau đây sai ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây sai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chọn đáp án B sai vì cacbon chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X