Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Hàm số y=2 f(1-x)+sqrtx2+1-x

01/02/2021 1,537

Câu Hỏi:
Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:  Hàm số y=2 f(1-x)+sqrtx2+1-x hình ảnh

Hàm số $y=2 f(1-x)+\sqrt{x^{2}+1}-x$ nghịch biến trên những khoảng nào dưới đây
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
$y^{\prime}=-2 f^{\prime}(1-x)+\frac{x}{\sqrt{x^{2}+1}}-1$

Có $\frac{x}{\sqrt{x^{2}+1}}-1<0, \forall x \in(-2 ; 0)$

Bảng xét dấu:

<#>

$\Rightarrow-2 f^{\prime}(1-x)<0, \forall x \in(-2 ; 0)$

$\Rightarrow-2 f^{\prime}(1-x)+\frac{x}{\sqrt{x^{2}+1}}-1<0, \forall x \in(-2 ; 0)$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X