Đề đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021 phần 2 (đề mẫu)

Đáp án đề đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021 phần 2 (đề mẫu): Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu giúp em ôn tập hiệu quả.

Câu 5. Đặt $a=\log _{27} 5, b=\log _{8} 7, c=\log _{2}$ 3. Khi đó $\log _{12} 35$ bằng

A. $\frac{3 a c+3 b}{c+1}$.

B. $\frac{2 a c+3 b}{c+3}$.

C. $\frac{3 a c+3 b}{c+2}$.

D. $\frac{2 a c+3 b}{c+2}$.

Câu 15. Nếu M đạt giải nhì thì phát biểu nào sau đây có thể sai?

A. N không đạt giải ba

B. P không đạt giải nhất

C. P không đạt giải tư

D. Q không đạt giải nhất

Câu 17. M và X không thể ngồi ở vị trí nào sau đây?

A. thứ nhất và thứ hai

B. thứ hai và thứ ba

C. thứ ba và thứ tư

D. thứ sáu và thứ bảy

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?

MxNzPyQ => A,B,D đúng => chọn C.

A. N và Q ngồi bên phải M

B. N và X ngồi bên phải M

C. N và Q ngồi bên trái M

D. Q và X ngồi bên phải M

Câu 19. Nếu Z ngồi cạnh P và M thì phát biểu nào sau đây có thể sai?

A. M và P ngồi bên phải X

B. M và Y ngồi bên phải X

C. M và Z ngồi bên trái Y

D. M và X ngồi bên trái Q

Câu 20. Nếu không có học sinh nữ nào ngồi cạnh cả M và P thì phát biểu nào sau đây có thể đúng?

A. Q ngồi bên trái P

B. X ngồi bên trái M

C. Z ngồi bên trái M

D. Z ngồi bên trái X

Câu 24. Trong các tuyến sau đây, tuyến nào có giá vé thấp nhất?

A. Tuyến I-V

B. Tuyến II-IV

C. Tuyến IV-V

D. Tuyến II-III

đáp án Đề đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021 phần 2 (đề mẫu)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2BCâu 17B
Câu 3DCâu 18C
Câu 4BCâu 19D
Câu 5CCâu 20A
Câu 6CCâu 21B
Câu 7DCâu 22D
Câu 8CCâu 23C
Câu 9DCâu 24D
Câu 10DCâu 25A
Câu 11BCâu 26D
Câu 12DCâu 27B
Câu 13CCâu 28D
Câu 14CCâu 29B
Câu 15ACâu 30A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X