Bài tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x)

Bài tập trắc nghiệm ôn tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x) có đáp án và lời giải chi tiết.

đáp án Bài tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 C
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 C Câu 9 A
Câu 5 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X