Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

26/11/2020 79

Câu Hỏi:
Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào: khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật, nhiệt dung riêng của chất làm nên vật
⇒ Đáp án D

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X