Một vật bằng đồng có khối lượng m = 10kg đang ở 200C để vật đó đạt được nhiệt độ

26/11/2020 38

Câu Hỏi:
Một vật bằng đồng có khối lượng m = 10kg đang ở ${20}^{0}$C để vật đó đạt được nhiệt độ ${70}^{0}$C thì vật bằng đồng cần hấp thụ một nhiệt lượng có giá trị là: biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án C
Nhiệt lượng cần cung cấp cho đồng là:
Q = mc$\Delta $t = 10.380.(70 - 20) = 190000J = 190kJ

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X