Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t_0t là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Gọi t là nhiệt độ lúc sau, ${t}_{0}$t là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Công thức tính nhiệt lượng thu vào:
Q = ${m}{c}{△}{t}{=}{m}{c}\left({{{t}_{2}{-}{t}_{1}}}\right){=}{m}{c}\left({{{t}{-}{t}_{0}}}\right)$
⇒ Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X