Một ấm làm bằng đồng có khối lượng 250g chứa 1 lít nước đang ở nhiệt độ 200C.

26/11/2020 13

Câu Hỏi:
Một ấm làm bằng đồng có khối lượng 250g chứa 1 lít nước đang ở nhiệt độ ${20}^{0}$C. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nước lần lượt là ${c}_{1}$ = 380J/kg.K, ${c}_{2}$ = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án A

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X