Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ ban đầu của nước là ${20}^{o}{C}$và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


15 lít nước = 15 kg nước
Nhiệt độ sôi của nước là ${t}_{2}$ = 100°C = 373K
Nhiệt độ ban đầu của nước là ${t}_{1}$ = 20°C = 293K
Nhiệt lượng:
Q = ${m}{c}{∆}{t}{=}{m}{c}\left({{{t}_{2}{-}{t}_{1}}}\right)$ = 15.4200 (373 - 293) = 5040000 J = 5040 kJ
⇒ Đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X