Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7 với các dạng bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ trong chương trình học.

Câu 5. Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường:

A. chất rắn và bề mặt chất lỏng.

B. chất khí và trong lòng chất rắn.

C. chất rắn và trong lòng chất lỏng.

D. chất khí và bề mặt chất rắn.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học:

A. Sóng âm truyền được trong chân không.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng

Câu 12. Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình dao động lần lượt là $u_M = 4cosωt$ (cm) và $u_N = 4sinωt$ (cm). Khoảng cách MN bằng một số

A. nguyên lần bước sóng

B. bán nguyên lần bước sóng.

C. nguyên lần nửa bước sóng.

D. bán nguyên lần nửa bước sóng.

Câu 13. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền không mang năng lượng

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

Câu 23. Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B thì:

A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại B.

B. dao động tại A trễ pha hơn tại B.

C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại B.

D. tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tại B.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 15C
Câu 2BCâu 16B
Câu 3CCâu 17A
Câu 4DCâu 18B
Câu 5ACâu 19B
Câu 6BCâu 20B
Câu 7DCâu 21D
Câu 8CCâu 22C
Câu 9CCâu 23C
Câu 10BCâu 24C
Câu 11ACâu 25C
Câu 12DCâu 26B
Câu 13ACâu 27D
Câu 14D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X