Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 10 với các dạng bài tập về đặc trưng vật lí của âm trong chương trình học.

Câu 3. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao.

B. Sóng âm là một sóng cơ.

C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm.

D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

Câu 4. Sóng âm không truyền được trong:

A. thép

B. không khí

C. chân không

D. nước

Câu 10. Khi cường độ âm tăng lên 10n lần, thì mức cường độ âm sẽ:

A. Tăng thêm 10n dB.

B. Tăng lên 10n lần.

C. Tăng thêm $10^n$ dB

D. Tăng lên n lần.

Câu 16. Cường độ âm được đo bằng:

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 9 B
Câu 2 D Câu 10 A
Câu 3 A Câu 11 C
Câu 4 C Câu 12 C
Câu 5 D Câu 13 A
Câu 6 B Câu 14 D
Câu 7 C Câu 15 A
Câu 8 B Câu 16 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X