Trên mặt nước ba nguồn sóng u1 = 2acosωt, u2 = 3acosωt, uv = 4acosωt đặt tại A,

29/12/2020 28

Câu Hỏi:
Trên mặt nước ba nguồn sóng $u_1 = 2acosωt, u_2 = 3acosωt,$ $u_v = 4acosωt$ đặt tại A, B và C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C và AB = 12 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bước sóng lan truyền 2 cm. Điểm M trên đoạn CO (O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động với biên độ 9a.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Điểm M trên đoạn CO (O là trung điểm AB) cách O 0,93 cm thì nó dao động với biên độ 9a.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X