Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 9 với các dạng bài tập về sóng dừng trong chương trình học.

Câu 4. Các tần số có thể tạo sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định theo thứ tự tăng dần là f1, f2, f3, f4,...Tỉ số hai tần số liên tiếp bằng tỉ số:

A. hai số nguyên liên tiếp.

B. tỉ số hai số nguyên lẻ liên tiếp.

C. tỉ số hai nguyên chẵn liên tiếp.

D. tỉ số hai số nguyên tố liên tiếp.

Câu 7. Khi có sóng dừng trên dây khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:

A. một bước sóng.

B. một phần ba bước sóng.

C. một nửa bước sóng.

D. một phần tư bước sóng.

Câu 10. Trên sợi dây căng theo phương thẳng đứng hai đầu cố định, sau đó kích thích để có sóng dừng thì:

A. không tồn tại thời điểm mà sợi dây duỗi thẳng.

B. trên dây có thể tồn tại hai điểm mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau một góc là $π/3.$

C. hai điểm trên dây đối xứng nhau qua một nút sóng thì dao động ngược pha nhau

D. khi giữ nguyên các điều kiện khác nhưng thả tự do đầu dưới thì không có sóng dừng ổn định

Câu 11. Trên 1 dây có sóng dừng mà các tần số trên dây theo quy luật $f_1:f_2:f_3:.......:f=1:2:3:.....:n$. Số nút và số bụng trên ây là

A. Số nút bằng số bụng trừ 1.

B. Số nút bằng số bụng cộng 1.

C. Số nút bằng số bụng.

D. Số nút bằng số bụng trừ 2.

Câu 15. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 16. Trong hiện tượng sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau bằng:

A. một phần tư bước sóng.

B. hai lần bước sóng.

C. nửa bước sóng.

D. 4 lần bước sóng.

Câu 19. Hãy chọn phát biểu đúng. Để tạo sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng:

A. một số nguyên lần bước sóng.

B. một số nguyên lần nửa bước sóng.

C. một số lẻ lần nửa bước sóng.

D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 23. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. một bước sóng.

B. hai bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 16 C
Câu 2 C Câu 17 B
Câu 3 A Câu 18 C
Câu 4 A Câu 19 B
Câu 5 A Câu 20 A
Câu 6 A Câu 21 B
Câu 7 C Câu 22 A
Câu 8 B Câu 23 D
Câu 9 D Câu 24 A
Câu 10 D Câu 25 A
Câu 11 B Câu 26 A
Câu 12 C Câu 27 B
Câu 13 A Câu 28 A
Câu 14 D Câu 29 B
Câu 15 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X