Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8 với các dạng bài tập giao thoa sóng trong chương trình học.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 11 D
Câu 2 A Câu 12 B
Câu 3 A Câu 13 C
Câu 4 A Câu 14 B
Câu 5 B Câu 15 C
Câu 6 C Câu 16 D
Câu 7 A Câu 17 A
Câu 8 C Câu 18 A
Câu 9 C Câu 19 B
Câu 10 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X