Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình là u = 6cos(4πt - 0,02πx)

29/12/2020 13

Câu Hỏi:
Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình là $u = 6cos(4πt - 0,02πx)$ (cm, s), trong đó u và x tính bằng cm, t tính giây. Sóng này có bước sóng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sóng này có bước sóng là 100 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X