Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt - πx) (cm),

29/12/2020 72

Câu Hỏi:
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình $u = Acos(20πt - πx)$ (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tần số của sóng này bằng 10 Hz.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X