Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11 với các dạng bài tập về đặc trưng sinh lí của âm trong chương trình học.

Câu 1. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

A. Có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

B. Có cùng tần số phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

C. Có cùng biên độ phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

D. Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

Câu 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ đàn hồi của âm.

B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 3. Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:

A. là âm nghe được.

B. là siêu âm

C. truyền được trong chân không.

D. là hạ âm.

Câu 4. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

A. âm sắc.

B. độ to

C. độ cao

D. cả độ cao độ to lẫn âm sắc

Câu 5. Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

A. độ cao

B. cả độ cao lẫn độ to

C. đồ thị dao động âm

D. độ to

Câu 6. Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng :

A. cường độ âm.

B. mức cường độ âm.

C. biên độ.

D. tần số

Câu 7. Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào:

A. mức cường độ âm.

B. biên độ âm.

C. tần số và biên độ âm.

D. tần số âm.

Câu 8. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là

A. cường độ âm.

B. tần số

C. mức cường độ âm

D. đồ thị dao động

Câu 9. Âm sắc là

A. đặc trưng sinh lí của âm.

B. màu sắc của âm

C. đặc trưng vật lý của âm

D. tính chất của âm giúp ta cảm giác về sự trầm, bổng của các âm.

Câu 10. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

Câu 11. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Âm sắc, độ cao, độ to là những đặc trưng sinh lí của âm.

B. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

C. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm

D. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.

Câu 12. Khi nói về đặc trưng sinh lí của âm, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.

B. Âm sắc phụ thuộc tần số của âm.

C. Độ to của âm không phụ thuộc vào mức cường độ âm.

D. Độ cao của âm phụ thuộc vào môi trường truyền âm.

Câu 15. Sóng siêu âm

A. truyền được trong chân không.

B. không truyền được trong chân không.

C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.

D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11D
Câu 2CCâu 12D
Câu 3DCâu 13D
Câu 4ACâu 14B
Câu 5CCâu 15B
Câu 6DCâu 16B
Câu 7ACâu 17A
Câu 8BCâu 18D
Câu 9ACâu 19C
Câu 10BCâu 20B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X