Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11 với các dạng bài tập về đặc trưng sinh lí của âm trong chương trình học.

Câu 1. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?
Câu 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Câu 3. Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:
Câu 4. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:
Câu 5. Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:
Câu 6. Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng :
Câu 7. Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào:
Câu 8. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là
Câu 9. Âm sắc là
Câu 10. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm
Câu 11. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?
Câu 12. Khi nói về đặc trưng sinh lí của âm, phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 13. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản f0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là
Câu 14. Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, độ cao của âm và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là:
Câu 15. Sóng siêu âm
Câu 16. Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng:
Câu 17. Cho các chất sau: không khí ở 0 độ C, không khí ở 25 độ C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong:
Câu 18. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là:
Câu 19. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là:
Câu 20. Một lá thép mỏng, một đầu giữ cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì bằng 0,05 s. Âm do lá thép phát ra:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11D
Câu 2CCâu 12D
Câu 3DCâu 13D
Câu 4ACâu 14B
Câu 5CCâu 15B
Câu 6DCâu 16B
Câu 7ACâu 17A
Câu 8BCâu 18D
Câu 9ACâu 19C
Câu 10BCâu 20B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X