Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 với các dạng bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số; phương pháp Fre-Nen trong chương trình học.

Câu 1. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số${x}_1=5{cos}(4{t}{+}{φ}_1)$ cm, ${x}_2=3{cos}(4{t}{+}{φ}_2)$) cm. Biên độ dao động tổng hợp thoả mãn:
Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1= 8 cm; A2 = 15 cm và lệch pha nhau $π$/2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:
Câu 3. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ đều bằng 6 cm và có pha ban đầu lần lượt là $-π/6{v}{à}-π/2$. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là:
Câu 4. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương ${x}_1=4{√}3{cos}10π{t}$(cm) và i, t đo bằng giây. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s là:
Câu 5. Chuyển động của một vật là hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là ${x}_{1}=4{cos}(10{t}-π/6)$(cm) và ${x}_2={A}2{cos}(10{t}-π/6)$ (cm). Độ lớn của vận tốc ở vị trí cân bằng là 60 cm/s. Giá trị của A2 bằng:
Câu 6. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là ${x}_1=3{cos}(2π{t}/3-π/2)$ (cm) và ${x}_2=3{√}3{cos}(2π{t}/3)$ (cm) (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là
Câu 7. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là ${x}_1=4{cos}({√}3{t}/2{+}π/3)$ (cm) và ${x}_2=5{cos}({√}3{t}/2{+}2π/3)$ (cm) (x1; x2 tính bằng , t tính bằng ). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
Câu 8. Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là ${x}_1=10{cos}(2π{t}{+}{φ})$cm; ${x}_2={A}_2{cos}(2π{t}-π/2)$ cm thì dao động tổng hợp là ${x}={A}{cos}(2π{t}-π/3)$cm. Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là:
Câu 9. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: ${x}_1=2{√}3{sin}{ω}{t}$cm, ${x}_2={A}2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$ cm. Phương trình dao động tổng hợp ${x}=2{cos}({ω}{t}{+}{φ})$ cm. Biết${φ}_2{–}{φ}=π/3$. Cặp giá trị nào của ${A}_2{$ và ${φ}_{2}$sau đây là đúng?
Câu 10. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a là một dao động có biên độ cũng bằng a thì 2 dao động thành phần có độ lệch pha là
Câu 11. Hai dao động điều hoà: ${x}_{1}={A}1{cos}({ω}{t}{+}{φ}_1)$ và ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:
Câu 12. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a là một dao động có biên độ a√2 thì 2 dao động thành phần có độ lệch pha là:
Câu 13. Hai dao động điều hoà: ${x}_{1}={A}_1{cos}({ω}{t}{+}{φ}_1)$ và ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi:
Câu 14. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ ${x}=3{cos}(π{t}-5π/6)$ (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ ${x}_1=5{cos}(π{t}{+}π/6)$ (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là:
Câu 15. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là ${x}_1=5{cos}(5π{t}{+}{φ}_1)$ (cm); ${x}_2=5{cos}(5π{t}{+}{φ}_2)$ (cm) với $0{≤}{φ}_1{–}{φ}_2{≤}π$. Biết phương trình dao động tổng hợp ${x}=5{cos}(5π{t}{+}π/6)$ (cm). Hãy xác định ${φ}_1$.
Câu 16. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: ${x}_1=4{cos}({ω}{t}{+}π/3)$ cm, ${x}_{2}={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$ cm. Phương trình dao động tổng hợp ${x}=2{cos}({ω}{t}{+}{φ})$ cm. Biết ${φ}{–}{φ}_{2}=π/2$. Cặp giá trị nào của ${A}_2,{φ}$ sau đây là đúng
Câu 17. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình ${x}_1=3{cos}10π{t}$ (cm) và ${x}_2=4{cos}(10π{t}{+}0,5π)$ (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
Câu 18. Một tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa có phương trình ${x}_{1}=4{√}3{cos}(10π{t})$ cm và ${x}_2=4{sin}(10π{t})$ cm. Vận tốc của vật khi t = 2 s là:
Câu 19. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Dao động thứ nhất có phương trình li độ ${x}_{1}={A}_1{cos}({ω}{t}{+}{φ}_1)$(cm), dao động thứ hai có phương trình li độ ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$ (cm). Biết $3x_1^2 +2x_2^2=11$. Khi dao động thứ nhất có li độ 1 cm và tốc độ 12 cm/s thì dao động hai có tốc độ bằng:
Câu 20. Một vật thực hiện đồng thời ba dao động cùng phương: ${x}_1={A}_1{cos}({ω}{t}{+}π/2)$ (cm), ${x}_2={A}_2{cos}{ω}{t}$ (cm), ${x}_3={A}_3{cos}({ω}{t}{–}π/2)$ (cm).
- Tại thời điểm t1 các giá trị li độ lần lượt là: $-10{√}3$cm; 15 cm; $30{√}3$ cm.
- Tại thời điểm t2 các giá trị li độ là x1(t2) = -20 cm, x2 (t2) = 0.
- Biên độ dao động tổng hợp là:
Câu 21. Một chất điểm tham gia đổng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với các phương trình ${x}_1=2{√}3{sin}{ω}{t}$ (cm) và ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp là ${x}=2{cos}({ω}{t}{+}{φ})$ (cm). Biết. Cặp giá trị nào của ${A}_2,{φ}_2$ là đúng
Câu 22. Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là ${x}_{1}=5{cos}(2π{t}{+}π/6)$ (cm) và ${x}_2=5{√}3{cos}(2π{t}{+}2π/3)$ (cm). Biên độ và pha của dao động tổng hợp là
Câu 23. Vật tham gia đồng thời vào 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số ${x}_1={A}_1{cos}{ω}{t}$ và ${x}_{2}={A}_2{cos}({ω}{t}-π/2)$. Với vmax là vận tốc cực đại của vật. Khi hai dao động thành phần ${x}_1={x}_2={x}_0$ thì ${x}_{0}$bằng:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13A
Câu 2DCâu 14C
Câu 3ACâu 15C
Câu 4BCâu 16D
Câu 5CCâu 17C
Câu 6BCâu 18D
Câu 7CCâu 19C
Câu 8ACâu 20D
Câu 9ACâu 21A
Câu 10DCâu 22A
Câu 11BCâu 23B
Câu 12A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X