Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 với các dạng bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số; phương pháp Fre-Nen trong chương trình học.

Câu 11. Hai dao động điều hoà: ${x}_{1}={A}1{cos}({ω}{t}{+}{φ}_1)$ và ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:

A. ${φ}_2{–}{φ}_1=(2{k}{+}1)π$

B. ${φ}_2{–}{φ}_{1}=2{k}π$

C. ${φ}_{2}{–}{φ}_1=(2{k}{+}1)π/2$

D. ${φ}_2{–}{φ}_1=π/4$

Câu 13. Hai dao động điều hoà: ${x}_{1}={A}_1{cos}({ω}{t}{+}{φ}_1)$ và ${x}_2={A}_2{cos}({ω}{t}{+}{φ}_2)$. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi:

A. ${φ}_2{–}{φ}_1=(2{k}{+}1)π{.}$

B.${φ}_2{–}{φ}_1=2{k}π$

C. ${φ}_{2}{–}{φ}_1=(2{k}{+}1)π/2$

D. ${φ}_{2}{–}{φ}_1=π/4{.}$

Câu 23. Vật tham gia đồng thời vào 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số ${x}_1={A}_1{cos}{ω}{t}$ và ${x}_{2}={A}_2{cos}({ω}{t}-π/2)$. Với vmax là vận tốc cực đại của vật. Khi hai dao động thành phần ${x}_1={x}_2={x}_0$ thì ${x}_{0}$bằng:

A. $\left|{x}_0\right|=\dfrac{{v}_{{m}{a}{x}}{.}{A}_1{.}{A}_2}{ω}$

B. $\left|{x}_0\right|=\dfrac{{ω}{.}{A}_1{.}{A}_2}{v}_{{m}{a}{x}}$

C. $\left|{x}_0\right|=\dfrac{v_{max}}{ω.A_1.A_2}$

D. $\left|{x}_0\right|=\dfrac{ω}{{v}_{{m}{a}{x}}{.}{A}_1{.}{A}_2}$

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13A
Câu 2DCâu 14C
Câu 3ACâu 15C
Câu 4BCâu 16D
Câu 5CCâu 17C
Câu 6BCâu 18D
Câu 7CCâu 19C
Câu 8ACâu 20D
Câu 9ACâu 21A
Câu 10DCâu 22A
Câu 11BCâu 23B
Câu 12A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X