Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

29/12/2020 4

Câu Hỏi:
Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sóng cơ lan truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và mang năng lượng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X