Trắc nghiệm Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 9 (có đáp án): Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 9

Câu 1. Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:

A. Nhấn phím Delete

B. Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete

C. Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Insert

D. Tất cả đều sai

Câu 2. Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:

A. Phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ

B. Nháy nút (Change Chart Type) trong nhóm Type trên dải lệnh Design và chọn kiểu thích hợp

C. Nháy nút (Chart Winzard) trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp

D. Đáp án khác

Câu 3. Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?

A. Hàng đầu tiên của bảng số liệu

B. Cột đầu tiên của bảng số liệu

C. Toàn bộ dữ liệu

D. Phải chọn trước miền dữ liệu, không có ngầm định

Câu 4. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?

A. Minh họa dữ liệu trực quan

B. Dễ so sánh số liệu

C. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu

D. Tất cả các ý trên

Câu 5. Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào?

A. Biểu đồ cột

B. Biểu đồ đường gấp khúc

C. Biểu đồ hình tròn

D. Biểu đồ miền

Câu 7. Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn :

A. Chart Title

B. Axis Titles

C. Legend

D. Data Lables

Câu 8. Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề

B. Hiển thị hay ẩn dãy dữ liệu

C. Chú giải cho các trục

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 9. Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào?

A. Design / Change Chart Type

B. Design / Move Chart

C. Layout / Labels

D. Layout / Change Chart Type

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X