Trắc nghiệm Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 9 (có đáp án): Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 9

Câu 1. Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:
Câu 2. Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:
Câu 3. Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?
Câu 4. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?
Câu 5. Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào?
Câu 6. Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?
Câu 7. Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn :
Câu 8. Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
Câu 9. Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X