Trắc nghiệm Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 8 (có đáp án): Sắp xếp và lọc dữ liệu đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 8

Câu 2. Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

A. Sẽ được sắp xếp tăng dần

B. Sẽ được sắp xếp giảm dần

C. Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3. Để lọc dữ liệu em thực hiện thế nào ?

A. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter

B. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter

C. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort

D. Tất cả đều sai

Câu 5. Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

A. Tools / Sort & Filter/ hoặc

B. File / Sort & Filter/ hoặc

C. Data / Sort & Filter/ hoặc

D. Format / Sort & Filter/ hoặc

Câu 6. Trong Excel, để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút trên dải lệnh Data

B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút trên dải lệnh Data

C. Nháy nút trên dải lệnh Data

D. Nháy nút trên dải lệnh Data.

Câu 7. Sắp xếp danh sách dữ liệu để làm gì?

A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự

C. Để dễ tra cứu

D. Cả B và C

Câu 8. Theo em lọc dữ liệu để làm gì?

A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự

C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

D. Không để làm gì cả.

Câu 10. Chọn câu đúng:

A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó

B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu

C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter

D. Tất cả câu trên đúng

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X