Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào

19/11/2020 744

Câu Hỏi:
Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Trong chương trình bảng tính, khi vẽ biểu đồ cho phép xác định các thông tin: Tiêu đề biểu đồ, chú giải các trục, giải thích các dãy dữ liệu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X