Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn :

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Để thêm hoặc ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn biểu đồ, ta thấy một nhóm ba dải lệnh ngữ cảnh xuất hiện dưới tên Chart Tools, trong đó có dải lệnh Layout, trong nhóm lệnh Lables nháy chọn Chart Title.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X