Trắc nghiệm Tin học 7 bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 11 (có đáp án): Học Đại số với GEOBEBRA đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 11

Câu 2. Trong chế độ này, các tính toán với số sẽ được thể hiển chính xác bằng phân số và căn thức là chế độ:

A. Chế độ tính toán chính xác

B. Chế độ tính toán gần đúng

C. Chế độ tính toán xấp xỉ

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên:

A. Sử dụng các chữ x, y, z ... để thể hiện tên các biến.

B. Khi tính toán với đa thức nên chọn chế độ tính toán chính xác.

C. Nhập trực tiếp trên dòng lệnh của cửa sổ CAS

D. Tất cả đáp án trên

Câu 5. Vùng làm việc của Geogbra gồm:

A. Hệ trục tọa độ

B. Lưới

C. Thanh điều hướng

D. Tất cả đáp án trên

Câu 6. Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:

A. = (, )

B. := (, )

C. A và B đúng.

D. A và B sai.

Câu 7. Cú pháp nhập hàm số là:

A. := (, )

B. :=

C. =

D. :

Câu 8. Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:

A. Chọn hàm số f(x) trong cửa sổ hiện thị danh sách các đối tượng bên trái

B. Nháy chuột tại nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc

C. Chọn hàm số f(x) trong cửa sổ hiện thị danh sách các đối tượng bên phải

D. Cả A và B

Câu 9. Cách nhập điểm nào sau đây là đúng:

A. B:= (1, 10)

B. B: (1, 10)

C. B = (1; 10)

D. B:= <1 , 10>

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X