Trắc nghiệm Sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15 lịch sử 12 phong trào dân chủ 1936 - 1939 có đáp án.

Dưới đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bài 15 có đáp án. Giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Câu 1. Đặc điểm tình hình thế giới trong những năm 30 của thế kỉ XX là:
Câu 2. Đại hội VII Quốc tế cộng sản đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là gì?
Câu 3. Năm 1937, ai giữ chức Toàn quyền Đông Dương?
Câu 4. Tình hình nông nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 :
Câu 5. Tình hình kinh tế Việt Nam những năm sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là:
Câu 6. Tình hình giai cấp công nhân và tiểu tư sản Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 ?
Câu 7. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì ?
Câu 8. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) họp ở đâu, ai chủ trì ?
Câu 9. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận nào ?
Câu 10. Trong phong trào Đông Dương đại hội, Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào ?
Câu 11. Phong trào Đông Dương đại hội khởi đầu ở khu vực nào ?
Câu 12. Ngày hội truyền thống của công nhân mỏ xuất phát từ sự kiện gì ?
Câu 13. Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936 – 1939 là:
Câu 14. Tên gọi Mặt trận Dân chủ Đông Dương được hình thành từ khi nào ?
Câu 15. Ngày 1/5/1938 có sự kiện gì xảy ra ?
Câu 16. Năm 1937, trên cả nước có bao nhiêu cuộc bãi công của công nhân ?
Câu 17. Lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1936 – 1939 có điểm gì khác biệt so với phong trào 1930- 1931 ?
Câu 18. Vì sao tháng 9/1938, thực dân pháp phải bỏ dự án tăng thuế thân và thuế điền thổ?
Câu 19. Trong những năm 1937 - 1939, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc vận động tranh cử nào?
Câu 20. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm chính quyền ở các quốc gia:
Câu 21. Chủ nghĩa phát xít có đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?
Câu 22. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ở đâu?
Câu 23. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là bọn nào?
Câu 24. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?
Câu 25. Trong năm 1936, ở Châu Âu, Mặt trận nhân dân thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở nước:
Câu 26. Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại. Đó là nhờ chính sách của tổ chức nào?
Câu 27. Những sự kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939?
Câu 28. Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn nào?
Câu 29. Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là:
Câu 30. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là
Câu 31. Đến tháng 3 - 1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?
Câu 32. Hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 diễn ra như thế nào?
Câu 33. Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào?
Câu 34. Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
Câu 35. Tác phẩm Vấn đề dân cày của Qua Ninh và Vân Đình được in và phát hành rộng rãi trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939. Vậy Qua Ninh và Vân Đinh là ai?
Câu 36. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là hai sự kiện nào?
Câu 37. Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
Câu 38. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7 - 1935) đã có những chủ trương gì?
Câu 39. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?
Câu 40. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 - 1939 dựa trên cơ sở nào?
Câu 41. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:
Câu 42. Tháng 8 - 1936, Đảng chủ trương phát động phong trào:
Câu 43. Mít tinh biểu tình đưa dân nguyện đó là hình thức đấu tranh của phong trào:
Câu 44. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là:
Câu 45. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?
Câu 46. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội vào ngày nào?
Câu 47. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội là gì?
Câu 48. Kết quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là:
Câu 49. Vì sao cao trào dân chủ 1936 - 1939 được xem là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 50. So với phong trào 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 là
Câu 51. Ý nghĩa lịch sử tiêu biểu nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?
Câu 52. Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn 1936-1939 so với giai đoạn 1930 – 1931 là
Câu 53. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào
Câu 54. Đường lối và phương pháp đấu tranh của Đảng đề ra thời kì (1936-1939) là căn cứ vào
Câu 55. Lĩnh vực đấu tranh mới của Đảng cộng sản Đông Dương trong phong trào dân chủ 1936 - 1939:
Câu 56. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7-1935) đã có những chủ trương gì:
Câu 57. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã gây ra hậu quả gì đối với xã hội Việt Nam ?
Câu 58. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực nào ?
Câu 59. Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là:
Câu 60. Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là:
Câu 61. Năm 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi thành:
Câu 62. Những hình thức đấu tranh mới được Đảng vận dụng trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là gì?

đáp án Trắc nghiệm Sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 32A
Câu 2CCâu 33C
Câu 3DCâu 34D
Câu 4CCâu 35C
Câu 5CCâu 36A
Câu 6ACâu 37D
Câu 7CCâu 38B
Câu 8DCâu 39B
Câu 9CCâu 40A
Câu 10ACâu 41D
Câu 11CCâu 42A
Câu 12DCâu 43A
Câu 13BCâu 44A
Câu 14BCâu 45B
Câu 15BCâu 46C
Câu 16CCâu 47B
Câu 17DCâu 48D
Câu 18CCâu 49D
Câu 19BCâu 50A
Câu 20CCâu 51A
Câu 21DCâu 52B
Câu 22BCâu 53B
Câu 23CCâu 54B
Câu 24DCâu 55D
Câu 25BCâu 56B
Câu 26ACâu 57B
Câu 27ACâu 58A
Câu 28BCâu 59C
Câu 29CCâu 60D
Câu 30BCâu 61A
Câu 31ACâu 62B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X