Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điều không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa là giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X