Năm 1937, trên cả nước có bao nhiêu cuộc bãi công của công nhân ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năm 1937, trên cả nước có bao nhiêu cuộc bãi công của công nhân ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Năm 1937, trên cả nước có 400 cuộc bãi công của công nhân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X