Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là:

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X