Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn 1936-1939 so với giai đoạn 1930 – 1931 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn 1936-1939 so với giai đoạn 1930 – 1931 là chống chế độ phản động thuôc điạ, chống phát xít, chống chiến tranh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X