Trắc nghiệm Sinh 9 bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 41 - Môi trường và các nhân tố sinh thái có đáp án.

Câu 1. Môi trường là:
Câu 2. Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là
Câu 3. Môi trường sống của cây xanh là:
Câu 4. Da người có thể là môi trường sống của:
Câu 5. Nhân tố sinh thái là .... tác động đến sinh vật:
Câu 6.

Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây ?

Câu 7. Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh:
Câu 8. Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:
Câu 9. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố sinh thái:
Câu 10. Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên
Câu 11. Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi:
Câu 12. Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?
Câu 13. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
Câu 14. Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 20C đến 440C. điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C. điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 15. Nơi ở là:
Câu 16. Giới hạn sinh thái là gì?
Câu 17. Quy luật giới hạn sinh thái có ý nghĩa:
Câu 18. Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm:
Câu 19. Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?
Câu 20. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa:
Câu 21.

Động vật nào thuộc nhóm sinh vật hằng nhiệt trong các động vật sau?

Câu 22.

Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12C
Câu 2DCâu 13A
Câu 3BCâu 14C
Câu 4BCâu 15B
Câu 5BCâu 16D
Câu 6CCâu 17C
Câu 7CCâu 18D
Câu 8ACâu 19C
Câu 9BCâu 20C
Câu 10CCâu 21D
Câu 11ACâu 22B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X