Giới hạn sinh thái là gì?

Điền Chính Quốc |  13/04/2022 162

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Giới hạn sinh thái là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 9 bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Giới hạn sinh thái là gì?

TRẢ LỜI

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

giới hạn sinh thái là

Ví dụ:

Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6℃ đến 42℃. Nhiệt độ 5,6℃ gợi là giới hạn dưới, 42℃ gọi là giới hạn trên. Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho các chức năng sống của cá là từ 20℃ đến 35℃. Khoảng nhiệt độ chống chịu là từ 5,6℃ đến 20℃ và từ 35℃ đến 42℃

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Giới hạn sinh thái là gì?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: D

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X