Trắc nghiệm Sinh 9 bài 61 : Luật bảo vệ môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 61 - Luật bảo vệ môi trường có đáp án.

Câu 1. Hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường:
Câu 2. Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm
Câu 3. Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:
Câu 4. Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định:
Câu 5. Luật Bảo vệ môi trường qui định: "Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường" có tác dụng gì ?
Câu 6. Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là:
Câu 7. Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là:
Câu 8. Chọn từ phù hợp trong số các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: "Giữ gìn cải tạo thiên nhiên là.....của mỗi chúng ta".
Câu 9. Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 61 : Luật bảo vệ môi trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7C
Câu 3BCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X