Trắc nghiệm Sinh 9 bài 50 : Hệ sinh thái

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 50 - Hệ sinh thái có đáp án.

Câu 1. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
Câu 2. Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:
Câu 3. Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:
Câu 4. Sinh vật tiêu thụ bao gồm:
Câu 5. Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:
Câu 6. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?
Câu 7. Hãy chọn trả lời đúng trong các đáp án dưới đây về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn:
Câu 8. Lưới thức ăn là
Câu 9. Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới đâyPhát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn trên ?

Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới đâyPhát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức hình ảnh
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?
Câu 11. Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?
Câu 12. Hãy chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:
Câu 13. Năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 50 : Hệ sinh thái

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8C
Câu 2DCâu 9C
Câu 3CCâu 10D
Câu 4BCâu 11D
Câu 5ACâu 12C
Câu 6BCâu 13D
Câu 7C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X