Trắc nghiệm Sử 11 bài 15 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 bài 15 có đáp án giúp các em ôn tập củng cố kiến thức về phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)
Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là
Câu 3. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là
Câu 4. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?
Câu 5. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?
Câu 6. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?
Câu 7. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?
Câu 8. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng độc lập?
Câu 9. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?
Câu 10. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là
Câu 11.
Cho các dữ kiện sau:
1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;
2 . Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;
3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgíc.
Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?
Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?
Câu 14. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?
Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?
Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
Câu 17. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?
Câu 18. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa gì?
Câu 19. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?
Câu 20. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:
Câu 21. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày:
Câu 22. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là gì?
Câu 23. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?
Câu 24. Phong trào Ngũ tứ nhanh chóng lan rộng khắp 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia, đặc biệt là giai cấp:
Câu 25. Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc (năm 1919) là:
Câu 26. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập là?
Câu 27. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Tmng Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là:
Câu 28. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ:
Câu 29. Tính chất của phong trào Ngũ tứ là gì?
Câu 30. Từ sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng được truyền bá vào Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng là?
Câu 31. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, một số nhóm cộng sản đã ra đời ở Trung Quốc vào thời gian nào?
Câu 32. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng ở Trung Quốc?
Câu 33. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào thời gian nào?
Câu 34. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là?
Câu 35. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:
Câu 36. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?
Câu 37. Nét đặc sắc của phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là:
Câu 38. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là:
Câu 39. Giữ vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là Đảng Quốc đại, đứng đầu là:
Câu 40. Chủ trương và phương pháp đấu tranh của M. Gan-đi là gì?
Câu 41. Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:
Câu 42. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa :
Câu 43. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là
Câu 44. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ vào ngày
Câu 45. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của
Câu 46. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng
Câu 47. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là:
Câu 48. Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?
Câu 49. Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
Câu 50. Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?
Câu 51. Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?
Câu 52. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi là:
Câu 53. Phương pháp đấu tranh chủ yếu của Đảng Quốc đại trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
Câu 54. Sau một thời gian hoạt động, Đảng quốc đại có sự phân hóa thành các nhóm phái nào?
Câu 55. Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?
Câu 56. Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?
Câu 57. Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
Câu 58. Ý nào dưới đây không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?
Câu 59. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

đáp án Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 31B
Câu 2BCâu 32C
Câu 3BCâu 33C
Câu 4CCâu 34B
Câu 5ACâu 35C
Câu 6BCâu 36C
Câu 7DCâu 37D
Câu 8CCâu 38D
Câu 9ACâu 39B
Câu 10DCâu 40C
Câu 11ACâu 41B
Câu 12CCâu 42A
Câu 13CCâu 43D
Câu 14ACâu 44B
Câu 15BCâu 45C
Câu 16BCâu 46A
Câu 17DCâu 47C
Câu 18ACâu 48C
Câu 19BCâu 49A
Câu 20ACâu 50D
Câu 21BCâu 51B
Câu 22DCâu 52A
Câu 23CCâu 53B
Câu 24BCâu 54C
Câu 25DCâu 55B
Câu 26CCâu 56D
Câu 27BCâu 57A
Câu 28DCâu 58B
Câu 29CCâu 59C
Câu 30B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X