Trắc nghiệm Sử 11 bài 15 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 bài 15 có đáp án giúp các em ôn tập củng cố kiến thức về phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)

A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

C. học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử

D. chính phủ Trung Quốc làm tay sai cho các nước đế quốc

Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là

A.lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh

B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

C. Đánh đuổi các nước đế quốc

D. Cải cách đất nước Trung Quốc

Câu 3. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là

A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia

B. Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và phong kiến

C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh

D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo

Câu 4. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Học sinh, sinh viên

D. Binh lính

Câu 5. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Địa chủ

D. Trí thức, tiểu tư sản

Câu 6. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?

A. Từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc

B. Từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản

D. Từ cuộc đấu tranh chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

Câu 7. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?

A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản

B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin

Câu 10. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là

A. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Trung Quốc

C. Phong trào Ngũ tứ

D. Đảng Cộng sản ra đời

Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?

A. Chính quyền thực dân Anh tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến

B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột

C. Thực dân Anh ban hành những đạo luật phản động

D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày càng căng thẳng

Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?

A. Công hội

B. Tổ chức công đoàn

C. Đảng Quốc đại

D. Tướng lĩnh trong quân đội

Câu 14. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?

A. Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào cuộc sống cùng cực, tăng cường bóc lột, ban hành những đạo luật phản động

B. Thực dân Anh tiến hành xâm lược Ấn Độ

C. Mâu thuẫn tôn giáo sâu sắc

D. Phương pháp đấu tranh ôn hòa không còn tác dụng

Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?

A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị

B. Dùng biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh

C. Dùng bạo lực cách mạng

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang

Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?

A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nòng cốt

B. Đảng Cộng sản được thành lập (12 - 1925)

C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh

D. Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ đã kết thành một làn song

Câu 17. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?

A. Các hình thức đấu tranh phong phú

B. Phong trào tiêu biểu dâng cao

C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng

Câu 18. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa gì?

A. Góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

B. Làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ

C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ

Câu 20. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:

A. sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12 - 1925)

B. việc thực dân Anh phải nhượng bộ trước những yêu cầu của công nhân

C. các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh do giai cấp công nhân lãnh đạo

D. việc cải cách về kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội,... của chính quyền thực dân Anh

Câu 21. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày:

A. 5-4-1918

B. 4-5-1919

C. 3-6-1920

D. 2-7-1921

Câu 22. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là gì?

A. Lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh

B. Thực hiện cải cách đất nước Trung Quốc

C. Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc

D. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

Câu 23. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

A. công nhân

B. nông dân

C. Học sinh, sinh viên

D. Binh lính

Câu 25. Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc (năm 1919) là:

A. phong trào Duy tân

B. phong trào Nghĩa Hòa đoàn

C. cuộc Chiến tranh Bắc phạt

D. phong trào Ngũ tứ

Câu 27. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Tmng Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là:

A. "Chiến tranh Bắc phạt"

B. phong trào Ngũ tứ

C. một số nhóm cộng sản ra đời

D. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

Câu 28. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ:

A. cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc

C. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 29. Tính chất của phong trào Ngũ tứ là gì?

A. Cách mạng vô sản

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

Câu 30. Từ sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng được truyền bá vào Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng là?

A. Tư tưởng chủ nghĩa phát xít

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin

C. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản

D. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

Câu 33. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5 - 1919

B. Tháng 6 - 1920

C. Tháng 7 - 1921

D. Tháng 8 - 1922

Câu 34. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là?

A. Phong trào Ngũ tứ

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

C. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị

D. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được tmyền bá vào Trung Quốc

Câu 35. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:

A. đế quốc Mĩ

B. thực dân Hà Lan

C. thực dân Anh

D. thực dân Pháp

Câu 36. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?

A. Mâu thuẫn xã hội ở Ấn Độ diễn ra rất gay gắt

B. Thực dân Anh đã ban hành nhũng đạo luật phản động

C. Gánh nặng chi phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai nhân dân Ấn Độ

D. Chính quyền thực dân Anh đã đẩy mạnh đầu tư phát triển các ngành kinh tế, khai thác có hiệu quả tài nguyên, sức lao động và thị trường ở Ấn Độ

Câu 37. Nét đặc sắc của phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là:

A. bãi công kinh tế

B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

C. nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thành phố lớn

D. lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân tham gia

Câu 38. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là:

A. Đảng Cộng sản

B. Đảng Đại hội Dân tộc

C. Công hội bí mật

D. Đảng Quốc đại

Câu 40. Chủ trương và phương pháp đấu tranh của M. Gan-đi là gì?

A. Khởi nghĩa vũ trang

B. Bạo động lật đổ chính quyền

C. Hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác

D. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị

Câu 41. Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:

A. Đảng Quốc đại được thành lập

B. Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D. M. Gan-đi đứng đầu lãnh đạo phong trào đấu tranh

Câu 42. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa :

A. Góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

B. Làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ

C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ

Câu 43. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là

A. cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu.

B. khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc,

C. cách mạng Tân Hợi 1911.

D. phong trào Ngũ tứ.

Câu 44. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ vào ngày

c. 4-5-1920.

A. 5-4-1919.

B. 4-5-1919.

D. 5-4-1921.

Câu 45. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. nông dân Trung Quốc chống phong kiến.

B. giai cấp tư sản, tiểu tư sản Trung Quốc chống phong kiến.

C. học sinh, sinh viên, công nhân Trung Quốc chống đế quốc và phong kiến.

D. giai cấp công nhân chống tư sản, phong kiến.

Câu 47. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là:

A. Phong trào dân chủ.

B. Phong trào độc lập.

C. Phong trào dân tộc.

D. Phong trào dân sinh.

Câu 48. Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?

A. Thời kì giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị

B. Thời kì đấu tranh dân tộc

C. Thời kì châu Á thức tỉnh

D. Thời kì giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị

Câu 49. Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc

B. Khởi nghĩa Hoàng Sào

C. Khởi nghĩa Hoàng Cân

D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Câu 50. Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)

B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)

D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

Câu 52. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi là:

A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại)

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng

D. Đảng Cộng hòa

Câu 53. Phương pháp đấu tranh chủ yếu của Đảng Quốc đại trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng bạo lực cách mạng

B. Ôn hòa, đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách

C. Bạo động, lật đổ chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ

D. Hợp tác với chính phủ thực dân để đàn áp quần chúng

Câu 54. Sau một thời gian hoạt động, Đảng quốc đại có sự phân hóa thành các nhóm phái nào?

A. Phái ôn hòa và phái bạo lực

B. Phái ôn hòa và phái dân chủ

C. Phái ôn hòa và phái cực đoan

D. Phái dân chủ và phái cấp tiến

Câu 55. Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

A. Phái “cực đoan” trong Đảng Quốc đại tuyên bố thành lập.

B. Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan.

C. Ngày Ti lắc bị thực dân Anh bắt giam.

D. Ngày Ti - lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại.

Câu 56. Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho nước này suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

D. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

Câu 57. Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Dùng tay sai người bản xứ lập chính quyền thống trị nhân dân.

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C. Chia để trị.

D. Khơi sâu mâu thuẫn chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

Câu 58. Ý nào dưới đây không phải là chính sách kinh tế của thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

A. Ra sức vơ vét lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

B. Đầu tư vốn và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

C. Mở rộng công cuộc khai thác một cách quy mô.

D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận.

Câu 59. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

A. Mang đậm ý thức dân tộc sâu sắc.

B. Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ để hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ ở Châu Á.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Ấn Độ.

D. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

đáp án Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 31B
Câu 2BCâu 32C
Câu 3BCâu 33C
Câu 4CCâu 34B
Câu 5ACâu 35C
Câu 6BCâu 36C
Câu 7DCâu 37D
Câu 8CCâu 38D
Câu 9ACâu 39B
Câu 10DCâu 40C
Câu 11ACâu 41B
Câu 12CCâu 42A
Câu 13CCâu 43D
Câu 14ACâu 44B
Câu 15BCâu 45C
Câu 16BCâu 46A
Câu 17DCâu 47C
Câu 18ACâu 48C
Câu 19BCâu 49A
Câu 20ACâu 50D
Câu 21BCâu 51B
Câu 22DCâu 52A
Câu 23CCâu 53B
Câu 24BCâu 54C
Câu 25DCâu 55B
Câu 26CCâu 56D
Câu 27BCâu 57A
Câu 28DCâu 58B
Câu 29CCâu 59C
Câu 30B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X