Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 – 1925 có ý nghĩa gì?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa :
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X